Category: Lời Chúa

Lời Chúa

1 2 10 / 16 POSTS
Lễ Giao thừa

Lễ Giao thừa

Bài Đọc 1 – DS 6:  22-27 Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Lời Chúa trong sách Dân số. Đức Chúa phán với ông Mô-sê:  "Hãy nói với A-ha-r ...
Thứ Tư Lễ Tro – năm B

Thứ Tư Lễ Tro – năm B

Bài Đọc 1 – Ge 2:  12-18 Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi. Lời Chúa trong thư sách Tiên tri Giô-en. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật ...
Chúa nhật VI Thường niên – năm B

Chúa nhật VI Thường niên – năm B

Bài Đọc 1 – Lv 13:  1-2, 44-46 Người mắc bệnh phong hủi, phải ở riêng ra bên ngoài trại. Lời Chúa trong sách Lê-vi. Đức Chúa phán với ông Môsê và ô ...
Chúa nhật thứ V Thường niên – Năm B

Chúa nhật thứ V Thường niên – Năm B

Bài Đọc 1 – G 7:  1-4, 6-7 Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Lời Chúa trong sách Gióp. Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:  Cuộc sống con ...
Chúa nhật IV Thường niên Năm B

Chúa nhật IV Thường niên Năm B

Bài Đọc 1 – Đnl 18:  15-20 Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. Lời Chúa trong sách Đệ nhị luật. ...
Chúa nhật thứ III Thường niên năm B

Chúa nhật thứ III Thường niên năm B

Bài Đọc 1 – Gn 3:  1-5, 10 Dân Nivivê bỏ đường gian ác mà trở lại. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giôna. Có lời Đức Chúa phán với ông Giôna rằng ...
Chúa nhật thứ II Thường niên Năm B

Chúa nhật thứ II Thường niên Năm B

Bài Đọc 1-1Sm 3, 3b-10, 19 Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Lời Chúa trong sách Samuen quyển thứ nhất. Khi ấy, Sam ...
Chúa nhật lễ Hiển Linh năm B

Chúa nhật lễ Hiển Linh năm B

Bài Đọc 1-Is 60, 1-6 Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi. Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-le ...
Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm B

Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm B

Bài Đọc 1-St 15, 1-6; 21, 1-3 Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. Lời Chúa trong sách Sáng thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán vớ ...
Chúa nhật Chúa Giáng sinh – Lễ Đêm – năm B

Chúa nhật Chúa Giáng sinh – Lễ Đêm – năm B

Bài Đọc 1-Is 9, 1-6 Một người con đã được ban tặng cho ta. Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy m ...
1 2 10 / 16 POSTS